Surrogatmödraskap i USA för alla

Surrogatmödraskap i USA för alla - Nordic Surrogacy

Vem passar surrogatmödraskap i USA för?

Surrogatprogrammet i USA passar alla. Här görs surrogatprocesser för heterosexuella och samkönade par samt för ensamstående.

I USA finns inget krav på en dokumenterad medicinsk anledning till ofrivillig barnlöshet för att göra en surrogatprocess. Det finns heller inget krav på att man skall vara gift eller sambos. Vi erbjuder program med egna ägg med äggdonation och/eller med spermadonation samt med befintliga embryon.

Surrogatmödraskap i USA

Surrogatmödraskap i USA är sedan länge väletablerat i flera delstater.

Fertilitetsklinkerna har stor erfarenhet av processen och här finns möjlighet att ha en nära och direkt relation till surrogaten om blivande föräldrar och surrogaten så önskar. Barnet får automatiskt amerikanskt medborgarskap.

I dagligt tal används ofta beskrivningen surrogatmamma, men i USA kallas kvinnan som bär barnet för Surrogate, Carrier eller Gestational Carrier, för att göra distinktionen att kvinnan som bär barnet inte har en biologisk koppling till barnet.

Varje resa är unik och programmet ni väljer beror på era förutsättningar.

Oavsett er bakomliggande historia har vi lång erfarenhet av att följa, vägleda och stötta blivande familjer på resan mot föräldraskap. Surrogatprocessen och kriterierna för vem som kan genomgå en process är reglerade, vilket gör dem säkra. Vilket program ni väljer, beror på era individuella förutsättningar och omständigheter och sker i samråd med oss under inledande kostnadsfri rådgivning.

Varför blivande föräldrar väljer Nordic Surrogacy för sin surrogatprocess

Vi är en agentur som erbjuder full service och ni får en personlig koordinator som vägleder er genom hela processen. Vi, tillsammans med våra partners på destinationen, tar hand om det praktiska, finns tillgängliga för att svara på frågor på vägen och som stöd. Det gör att ni kan fokusera på att bli föräldrar.

Hos oss får du heltäckande service i alla program. Vi vill göra föräldraskap möjligt och tillgängligt för alla. Vi strävar alltid efter att kunna erbjuda konkurrenskraftiga priser för jämförbara tjänster. Det kan vi göra eftersom vi arbetar direkt med klinikerna och med partners för surrogaten, juridiken i USA, klientmedelshantering och försäkringar.

Surrogatprocessen är trygg för alla inblandade parter ur ett juridiskt och medicinskt perspektiv. Det gäller för surrogaten, barnet och de blivande föräldrarna. I alla program ingår den lokala juridiken i USA.

Surrogaterna i USA

Surrogatens hälsa och välmående har högsta prioritet. Surrogatmödrarna som deltar i programmen kommer från de delstater i USA där surrogatmödraskap är tillåtet och reglerat.

I de första stegen gör kliniken en bedömning för att säkerställa att surrogaten uppfyller kriterierna för att kunna kan delta i programmet. I matchningsprocessen som följer, väljer surrogaten och blivande föräldrar varandra utifrån respektive önskemål i processen och efter att ha mött varandra.

När ni matchats sker den sista delen i den medicinska processen för godkännande.  Den fortsatta behandlingen och uppföljningen av surrogatmödrarna görs på kliniken. Vid embryoinsättning reser surrogaten till kliniken och ni har direktkontakt under hela surrogatprocessen i de fall ni kommit överens om detta.

De lägsta kraven som ställs på surrogaten i USA är vanligen:

 • Är i åldersspannet 21 – 40 år
 • Har en ekonomiskt & socialt stabil levnadssituation
 • Har genomgått minst en fullgången graviditet och komplikationsfri förlossning
 • Har inte genomgått fler än tre kejsarsnitt
 • Har inga sexuellt överförbara infektioner
 • Är icke-rökare och inte heller exponerad för passiv rökning i hemmet eller på arbetet
 • Är villig till att avstå från att konsumera alkohol under hela graviditeten.
 • Bor i en delstat där surrogatmödraskap är tillåtet och reglerat

Kostnad för surrogatmödraskap i USA

Priser för surrogatmödraskap USA hittar du här.

Äggdonation med surrogat i USA

Äggdonationen och IVF görs i USA enligt det valda programmet och vi använder amerikanska äggdonatorer.

Nordic Surrogacy erbjuder genom våra samarbetspartners några av de största databaserna av screenade äggdonatorer i USA. Det ger tillgång till ett brett urval av äggdonatorer. Alla profiler innehåller utförlig information om äggdonatorerna, som till exempel:

 • Anledning till att de valt att donera
 • Utbildning och intressen
 • Familjens medicinska historia. Det finns också möjlighet till en genetisk rapport.

I USA har vi tagit fram ett antal olika program med så kallad ”live birth guarantee”, med äggdonation, för att skapa ekonomisk trygghet och en tillgänglighet för fler.

Det betyder att delar av en surrogatprocess som exempelvis äggdonation, skapande av embryo, screening av embryon, juridisk process på destinationen, inklusive koordinering och support, görs så många gånger som det krävs till ni har blivit föräldrar.

Skillnaden mellan detta och andra program är att du för andra program löpande betalar för kostnader som tillkommer om delar av processen måste upprepas.

Juridiskt stöd vid surrogatmödraskap i USA

Vi samarbetar med advokater i USA som kommer att följa er genom hela den juridiska processen. Tjänsterna inkluderar avtal mellan de blivande föräldrarna och surrogaten samt barnets registrering hos myndigheter direkt efter födseln.

Efter födseln följer en juridisk process som avslutas med att barnet kommer att få ett amerikanskt pass med vilket barnet kommer till hemlandet. Den amerikanska advokaten hjälper till med detta.

Sedan följer en process för att barnet ska få de lokala myndigheternas registrering i hemlandet. Vi vägleder er som blivande föräldrar genom stegen för att bli en juridisk familj.

HIV och sexuellt överförda sjukdomar vid surrogatmödraskap i USA

Nordic Surrogacy är stolta över att erbjuda möjligheter även för par och ensamstående som lever med HIV eller andra infektionssjukdomar. Blivande föräldrar reser till kliniken i USA för att lämna könsceller och där tvättas och testas det genetiska materialet innan IVF-processen utförs. Processen är mycket säker och förhindrar att virus och sjukdomar överförs till fostret eller surrogaten.