FAQ: surrogatmamma och äggdonation

Tag kontakt med Tammuz Nordic via hemsidan så bokar vi in ett personligt möte eller ett möte via Skype

Vanliga frågor och svar om surrogatmödraskap, äggdonation och surrogatmamma.

Kontakta oss gärna via hemsidan för ett personligt möte eller ett möte via Skype. Vi ger kostnadsfri och oförpliktande rådgivning.

Vad är surrogatmödraskap?

Surrogatmödraskap innebär att en kvinna bär ett barn åt någon annan. Det är vanligt att skilja mellan fullständig och partiellt surrogat.

Vid fullständigt surrogatmödraskap tillkommer graviditeten genom att ett befruktat ägg, som inte är surrogatmoderns, inplanteras i hennes livmoder. Ägget är antingen den blivande mammans eller ett donatorägg och befruktningen av ägget sker genom IVF. Denna form av surrogat är tillåten i tex USA, Ukraina, Ryssland, Georgien, Storbritannien, Kanada och Grekland. Det är denna form av surrogat som Nordic Surrogacy förmedlar.

Vid traditionell surrogatmödraskap befruktas surrogatmoderns egna ägg. Denna typ av surrogat är inte tillåtet i de flesta länder.

I videoklippet ovan berättar vår jurist Emma om barnbidrag och föräldrapenning i samband med en surrogatprocess.

Vem blir surrogatmamma?

All surrogatmödraskap bygger på frivillighet och skälen till att bli surrogat är många. Alla surrogatmödrar måste genomgå en strikt screening, medicinska och psykologiska tester och förberedelser för den process som det innebär att vara surrogat. Alla är mammor. De har minst ett eget barn sedan tidigare och har genomgått minst en graviditet utan komplikationer.

Utöver detta regleras surrogatmoderskapet av lagstiftning i respektive land.

Vad händer om surrogatmamman inte vill lämna ifrån sig barnet?

Vi arbetar endast med länder där surrogatmödraskap är tydligt reglerat och bygger på frivillighet. Det säkerställs genom screening och de psykologiska testerna. Surrogatmamman har ingen biologisk koppling till barnet och är medveten att hon bär barnet åt någon annan.

Drömmer du om att bli förälder? Ta kontakt med oss i dag!

Arbetar surrogatmamman under graviditeten?

Surrogatmamman får en fördefinierad ersättning för att vara surrogatmamma. Dock i många av fallen så jobbar surrogatmamman med sitt vanliga jobb under graviditeten. Vård, omkostnader och inkomstbortfall ersätts.

Vad händer om surrogatmamman ångrar sig?

Surrogatmamman känner som regel en omsorg över barnet och graviditeten i sig medför oftast en anknytning mellan kvinnan och barnet. Det är en naturlig del av graviditeten och i sig inget konstigt. Däremot har surrogatmamman alltid varit medveten om att barnet hon bär inte tillhör henne och att hon kommer lämna barnet från sig så snart det är fött.

Innan en surrogatprocess går kvinnan igenom olika tester för att det ska kunna fastställas att hon är fysiskt och mentalt redo för att vara surrogat. Hon skriver på ett surrogatavtal och vet hela tiden om att barnet inte är hennes.

En vanlig farhåga som finns hos de kvinnor som är surrogatmödrar är att föräldrarna inte ska ta emot barnet. Naturligtvis förekommer känslor i en surrogatprocess men det förekommer inte att surrogaten inte lämnar ifrån sig barnet.

Vilket medborgarskap får barnet?

Barnet får alltid svenskt medborgarskap men i vissa fall har barnet också fått medborgarskap från sitt födelseland (till exempel USA).

Varför kan inte en ensamstående kvinna eller två kvinnor genomgå surrogatprocess?

I Sverige finns inte moderskapsfastställelse (se fråga om varför kvinnan måste adoptera barnet även då det är hennes genetiska) men däremot finns faderskapsfastställelse. Det betyder att den tråd som knyter barnet till Sverige är den genetiska kopplingen till fadern.

Varför kan man inte använda sig av donerad sperma?

Det beror på att i faderskapsfastställelsen så måste barnet knytas juridiskt till fadern. Vid donerad sperma finns det ingen far som är beredd att ta på sig det juridiska föräldraskapet som medför bland annat arvsrätt för barnet. Många länder kräver dessutom att paret är gifta med varandra.

Hur säkerställs surrogatmammans hälsa under graviditeten?

Surrogatmammans hälsa är alltid prioriterad. Utöver de inledande och ingående medicinska testerna går hon på täta och noggranna läkarkontroller för både henne och barnet.

Hur kan jag få reda på mer om surrogatmödraskap?

Kontakta oss via hemsidan så bokar vi in ett personligt möte eller ett möte via Skype. Nordic Surrogacy anordnar också kostnadsfria seminarium där du kan få all information om vad processen innebär.

Drömmer du om att bli förälder? Ta kontakt med oss i dag!

I vilka länder ligger klinikerna som Nordic Surrogacy samarbetar med?

Klinikerna är moderna och ofta finns dessa på privata sjukhus. Vi arbetar med kliniker i USA, Ukraina, Colombia.

Från vilka länder kommer surrogatmammorna?

Nordic Surrogacy arbetar med surrogatmammor från USA, Ukraina och Colombia.

Hur lever surrogatmamman under tiden hon är gravid?

Surrogatmamman bor och lever i sitt eget hem tillsammans med sin familj. I vissa fall flyttar hon till egen lägenhet närmare klinik.

Hur vet man att surrogatmamman och fostret mår bra under graviditeten?

Under graviditeten så går de på regelbundna läkarkontroller för att säkerställa att fostret mår bra och utvecklas som det ska, men de lämnar också blodprov för att kontrollera hälsan på surrogatmamman under hela graviditeten. I tillägg har de under hela processen kontakt med kurator eller annan person utsedd av kliniken eller sjukhuset.

Hur lång tid kommer det att ta när beslut tagits om att skaffa barn via surrogatmödraskap?

Ca 1-2 månader sedan är processen igång.

Om jag behöver välja äggdonator, hur går jag tillväga?

Genom Nordic Surrogacy får du tillgång till en databas för äggdonatorer. Du bestämmer själva kriterier för val av äggdonator. Äggdonator matchas sedan vid behov med surrogatmamma av Nordic Surrogacy. I vissa fall så väljs äggdonator genom att på förhand uppge kriterier/önskemål och därefter får man 3 förslag åt gången.

Vad krävs av mig i processen?

Du kommer att resa till landet där processen genomförs minst två gånger. Vid den första resan lämnas blodtester och spermier och i de fall dina egna ägg ska användas, tas dessa ut. Denna resa kan behöva upprepas om inte tillräckligt många ägg och embryon skapas. Den andra resan sker inför födseln, vilken vi i tät kontakt med er kommer att kunna planera in. Ni måste även vara tillgängliga för uppdateringar och dessa kan komma när som helst under dygnet.

Genom oss får du detaljerad information löpande och att vi har en nära kontakt under processen är en självklarhet. Nordic Surrogacy finns där för att hjälpa till under hela tiden och vårt gemensamma mål är resultatet; ett älskat barn!

Vilka är fördelarna med att välja Nordic Surrogacy?

Vi samlar hela processen på ett och samma ställe. Vi är en förmedling av surrogattjänster, äggdonation, försäkringar för surrogatmamman och de juridiska aspekterna av en surrogatprocess. Via Nordic Surrogacy får ni tillgång till de mest framgångsrika klinikerna i respektive land. Nordic Surrogacy koordinerar och följer er genom hela processen från början till slut, allt för att det ska kännas tryggt och enkelt.

Vilka test kommer surrogatmamman att genomgå under graviditeten?

Surrogatmamman genomgår test i enlighet med landets lagar och regler. Det finns möjlighet för de blivande föräldrarna att önska tester utöver de lagstadgade och dessa utförs då i samråd med läkare.

Vilka tester måste surrogatmamman genomgå innan processen börjar?

Innan surrogatprocessen påbörjas utförs tester för smittsamma sjukdomar (bla HIV, hepatit B, hepatit C, etc.). Det rekommenderas även att testa för genetiska sjukdomar.

Möter jag surrogatmamman under resan?

Det beror på vilket program du väljer. I USA kommer du att ha direktkontakt med surrogatmamman under hela resan. Surrogatmamman kommer att kunna uppdatera dig efter undersökningar hos läkare. I Ukraina är Nordic Surrogacy mellanhanden på grund av språk- och kulturbarriärer. Du kommer att möta surrogatmamman i början av processen för kontraktsskrivning.

Vilka länder tillåter surrogatmödraskap för utlänningar?

USA – alla
Ukraina – endast heterosexuella gifta par
Colombia – samkönade par (män) och ensamstående män, heterosexuella par

Vilken information finns tillgänglig om äggdonatorn?

Även om äggdonatorerna är anonyma, får de blivande föräldrarna omfattande information inklusive fotografier, medicinsk historia, familjens historia och personuppgifter.

Kan vi träffa äggdonatorn?

Äggdonationen görs anonymt. Men om donatorn och de blivande föräldrarna har en samstämmig önskan om att träffas ordnas detta med Nordic Surrogacy assistans.

Vilka tester genomgår surrogatmamman?

Alla surrogatmödrar genomgår strikt screening, medicinska och psykologiska tester och förberedelser inför processen.

Är det möjligt att välja surrogatmamma?

Det beror på vilket program som du valt. I USA väljer de blivande föräldrarna och surrogatmamman  varandra, I Ukraina kommer de blivande föräldrarna att träffa surrogatmamman innan processen påbörjas för att teckna ett kontrakt.

Kan jag bli surrogatmamma?

Att vara surrogatmamma eller värdmoder för en kvinna som själv inte kan bli gravid är en av de mest generösa handlingar en människa kan göra för en annan. Eftersom det innebär ett stort ansvar för bägge parter finns det givetvis många förhållningsregler. En kvinna som vill vara surrogatmamma bör vara mellan 22- 38, vid god hälsa och fött minst ett barn under en okomplicerad graviditet för minst ett år sedan. Hon ska även vara på en känslomässig stabil plats d.v.s. inte befinna sig i en personlig kris, såsom skilsmässa, förlust, allvarlig sjukdom hos en familjemedlem och liknande. Svensk lagstiftning tillåter inte surrogatmödraskap i Sverige.

Kan någon i min familj vara min surrogatmamma istället för en okänd kvinna utomlands?

Svensk lagstiftning tillåter inte assisterat surrogat i Sverige. Ta gärna kontakt med oss så att vi kan att utforska möjliga andra alternativ som skulle passa er.

Vad innebär ett garantiprogram?

Ett garantiprogram innebär att alla steg som ingår i processen genomförs så många gånger som krävs tills ni blivit föräldrar.

Surrogatmammans inkomster i Ukraina

Surrogatmammans ersättning uppgår till flera genomsnittliga årslöner i förhållande till medianinkomsten i landet. Dels får hon en månadsersättning, som är avsedd för att täcka hennes utgifter. Denna ersättning är lika hög eller högre än en vanlig månadslön. Dels får hon ersättning efter att barnet är fött och överlämnat till föräldrarna. Det vanligaste är att surrogatmamman använder dessa pengar till att köpa egen bostad eller finansiera sina barns studier.

Var kommer surrogatmammorna ifrån i Ukraina?

Det vanligaste är att surrogaten bor i eller utanför Kiev, men det förekommer också att de bor längre bort. Alla kliniska kontakter sker i Kiev, och det är surrogatmamman som avgör om avståndet är godtagbart för att träffa en överenskommelse. Det förekommer surrogatmammor i landets södra delar, vilket kan innebära att restiden mellan hemmet och kliniken kan uppgå till 10-12 timmar. Surrogatmamman måste vid minst ett tillfälle inställa sig på svenska ambassaden. I Ukraina finns bara svensk representation i Kiev, inte i någon annan stad. Det gör att det är olämpligt om hon bor alltför långt från Kiev.

Vad krävs för att bli surrogatmamma i Ukraina?

Det är mycket viktigt att surrogatmamman inte väljer att genomföra en process på grund av nödtvång och att hon saknar alternativ. Därför ställs krav på stabila levnadsvillkor, förutom typiska krav som avser medicinsk hälsa, att hon har egna barn och är ”klar” med sin egen familjebildning, att hon har genomgått okomplicerade graviditeter och förlossningar med mera. När det gäller hennes levnadsvillkor ska hon ha stabilt boende, hon ska ha försörjning, antingen genom eget arbete, eller genom att hennes make har en inkomst som räcker till hushållets försörjning.

Hur ser de juridiska processerna ut?

De juridiska processerna kan enkelt sägas bestå av tre delar. Det är fastställande av faderskapet, ansökan om ensam vårdnad för fadern samt en närståendeadoption för den partner som är barnets/barnens andra förälder.

Vad är skillnaden på familjerätten och tingsrätten?

Familjerätten är en avdelning inom socialförvaltningen som handlägger vissa familjerättsliga frågor av okomplicerad natur. Familjerätten är, trots namnet, inte en domstol.
Tingsrätten är en domstol.

Hur mycket hjälper familjerätten till?

Det är olika och varierar idag mycket mellan olika familjerätter beroende på interna sätt att arbeta med mera. Generellt sett kan sägas att för faderskapsfastställelse så kräver familjerätterna idag att barnet finns på plats i Sverige för att faderskapet ska kunna fastställas. När barnet finns på plats i Sverige anses barnet ha sin hemvist här. Innan barnet har kommit till Sverige så fastställer tingsrätten faderskapet.

För de barn som föds i öst (Ukraina) så krävs ett fastställt faderskap redan innan barnet kan resa hem till Sverige. Det beror på att barnet inte föds med medborgarskap i det landet och därför måste det svenska medborgarskapet fastställas innan barnet kan få resehandlingar. Det här är något som inom kort kan bli föremål för förändring. Den 13 juni 2018 fattade Sveriges riksdag beslut om att socialnämnden (familjerätten) kan medverka vid fastställandet av faderskapet när ett barn föds av surrogat och inte rest hem ännu. De nya reglerna ålägger inte socialnämnden någon skyldighet att medverka, utan ger nämnden en möjlighet till sådan medverkan. Lagen börjar gälla 1 januari 2019.

I de fall barnet föds i till exempel USA så reser kan barnet resa hem så snart resehandlingar utfärdats utställda på födelselandets medborgarskap.

Familjerätten har möjlighet men inte skyldighet att besluta om att ett avtal om ensam vårdnad ska gälla. Ofta vill de dock ha surrogaten närvarande fysiskt vilket försvårar rent praktiskt.

Närståendeadoptionen är alltid ett ärende för tingsrätten. Familjerätten gör ofta ett eller par hembesök för att se så barnet har det bra och yttrar sig sedan om detta till stöd för tingsrättens beslut om att godkänna närståendeadoptionen. En närståendeadoption är en odramatisk process och ska inte jämföras med internationella adoptioner.

Varför måste den svenska kvinnan adoptera barnet trots att det kanske till och med är hennes genetiska barn?

I Sverige anses den kvinna som föder barnet vara dess mor. Det framkommer både av föräldrabalken 1 kap 7 § och den gamla rättsregeln ”mater semper certa est” vilket innebär att den som föder ett barn är mor eller modern är alltid känd. Det innebär att vi inte har någon moderskapsfastställelse i Sverige. Idag när ny medicinsk teknologi finns kan det tyckas som en föråldrad regel och att moderskapsfastställelse behövs men än så länge blir modern alltså juridisk moder genom en närståendeadoption.

Vad händer om någon av eller båda de blivande föräldrarna avlider när barnet ligger i magen?

För det fall en eller båda föräldrarna skulle avlida innan barnet kommit hem och processerna är klara så upprättas i regel ett testamente där parets viljor görs kända. Vanligtvis utses särskilt förordnade vårdnadshavare i enlighet med parets vilja.

Hur går det till när man får resa hem med sitt barn?

När barnet har ett medborgarskap så kommer ambassaden/konsulatet knutet till det medborgarskap barnet har vara behjälpliga med att utfärda resehandlingar för barnet.
Reser barnet hem på svenska resehandlingar så kontaktas skatteverket i Sverige varpå de utfärdar ett temporärt personnummer för barnet, ett så kallat samordningsnummer.

När går det att söka om föräldrapenning?

När faderskapet är fastställt för barnet så påbörjas processen om ensam vårdnad. När ensam vårdnad är fastställd för fadern ska försäkringskassan betala ut bland annat föräldrapenning, barnbidrag och andra sociala förmåner knutna till föräldraskapet.

Läs mer: Surrogatmödraskap i Ukraina

Läs mer: Surrogatmödraskap i USA

Läs mer: Surrogatmödraskap i Colombia

Läs mer: Juridisk experthjälp i surrogatprocessen