FAQ: surrogatmamma och äggdonation

Tag kontakt med Tammuz Nordic via hemsidan så bokar vi in ett personligt möte eller ett möte via Skype
Tag kontakt med Tammuz Nordic via hemsidan så bokar vi in ett personligt möte eller ett möte via Skype

Vad är surrogatmödraskap?
Den formen av surrogat som Tammuz förmedlar är ett förfarande där surrogatmamman bär ett befruktat ägg i sin livmoder, där det befruktade ägget inte är hennes eget utan implanteras i hennes livmoder. Denna form av surrogat är tillåten i tex USA, Ukraina, Ryssland, Georgien, Storbritannien, Kanada, Portugal och Grekland för att nämna några länder. Vid altruistisk surrogat är förfarandet liknande men surrogatmamman mottar ingen ekonomisk kompensation.

Hur får Tammuz tag i surrogatmödrarna?
Det är kvinnor som anmäler sig frivilligt till ett register där de valt att bära ett barn åt ofrivilligt barnlösa personer. Surrogatmödrarna har ett godkänt medicinskt tillstånd utan några sjukdomar och har sedan tidigare egna barn för att man skall kunna säkerställa att dessa kvinnor tidigare har gått igenom en eller flera okomplicerade graviditeter.

Kan surrogatmamman bara lämna bort sitt barn?
Barnet är inte surrogatsmammans genetiska barn. Det är ett donerat ägg som inplanterats. Surrogatmamman vet under hela graviditeten om att hon bär barnet åt någon annan.

Hur kompenseras surrogatmamman ekonomiskt?
Det vanligaste är att hon får all vård och alla omkostnader betalda samt kompensation för inkomstbortfall.De flesta länder reglerar att surrogatmammor inte skall kunna tjäna pengar på sin verksamhet.

Tar surrogatmamman någon risk?
Risken en surrogatmamma tar är alla de risker som innebär att vara gravid.
Under graviditeten så sker extremt noggranna kontroller hos läkare då både barnet och surrogatmammans hälsa säkerställs.

Hur gör jag för att få reda på mer om surrogatmödraskap?
Tag kontakt med Tammuz Nordic via hemsidan så bokar vi in ett personligt möte eller ett möte via Skype. Tammuz Nordic anordnar också kostnadsfria seminarium där man kan få all information om vad processen innebär.

I vilka länder ligger klinikerna?
Ukraina, USA och Albanien. Klinikerna är moderna och ofta finns dessa på privata sjukhus.

Från vilka länder kommer surrogatmödrarna ifrån?
Ukraina, USA och Albanien

Hur lever surrogatmödrarna under tiden de är gravida?
De bor och lever i sina egna hem tillsammans med deras egna familjer. I vissa fall flyttar de till egen lägenhet närmare klinik.

Hur vet man att surrogatmamman och fostret mår bra under graviditeten?
Under graviditeten så går de på regelbundna läkarkontroller för att säkerställa att fostret mår bra och utvecklas som det ska, men de lämnar också blodprov för att kontrollera hälsan på surrogatmamman under hela graviditeten.

Hur lång tid kommer det att ta när beslut tagits om att skaffa barn via surrogatmamma?
Ca 1-2 månader sedan är processen igång.

Om jag behöver välja äggdonator, hur går jag tillväga?
Tammuz Nordic har ett uppdaterat digitalt register med äggdonatorer som anmält sig till registret som de blivande föräldrarna får tillträde till. Detta sker via ett login till registret som man får så fort man skrivit avtal. Du/Ni bestämmer själva kriterier för val av äggdonator. Äggdonator matchas sedan vid behov med surrogatmamma av Tammuz. I vissa fall så väljs äggdonator genom att på förhand uppge kriterier/önskemål och därefter får man 3 förslag åt gången.

Vad krävs av mig i processen?
Med Tammuz får du detaljerad information löpande och en nära kontakt under processen är en självklarhet. Tammuz finns där för att hjälpa till under hela tiden och vårt gemensamma mål är resultatet; ett älskat barn!

Vad kan Tammuz stå till tjänst med?
Alla kontakter med myndigheter, juridisk hjälp och den dokumentation som krävs för en smidig hantering av hela processen.

Vilka test kommer surrogatmamman att genomgå under graviditeten?
Surrogatmödrarna genomgår test i enlighet med landets lagar och regler. Det finns möjlighet för de blivande föräldrarna att önska tester utöver de lagstadgade och dessa utförs då i samråd med läkare.

Vilka tester måste surrogatmamman genomgå innan processen börjar?
Innan surrogatprocessen påbörjas utförs tester för smittsamma sjukdomar (bla HIV, hepatit B, hepatit C, etc.). Det genomförs även undersökningar med hjälp av ultraljud.

Möter jag/vi surrogatmamman under resan?
Det beror på vilket program du väljer. I USA finns det en direkt koppling till surrogat under hela resan. I Ukraina och Albanien är Tammuz mellanhanden på grund av språk- och kulturbarriärer. Du kommer att möta surrogatmamman i början av processen för kontraktskrivning.

Vilka länder tillåter surrogat för utlänningar?
USA – alla
Ukraina – endast heterosexuella gifta par
Ryssland – endast heterosexuella gifta par och singlar
Grekland – surrogat för hetrosexuella gifta par eller vanligt par och ensamstående kvinnor
Kanada – altruistisk surrogat för alla
England – tillåter altruistisk surrogat för endast brittiska medborgare
Georgien – tillåter surrogat för heterosexuella gifta par

Vilken information finns tillgänglig om äggdonatorn?
Även om äggdonatorerna är anonyma, får de blivande föräldrarna omfattande information inklusive fotografier, medicinsk historia, familjens historia och personuppgifter.

Kan vi träffa äggdonatorn?
Äggdonationen görs anonymt. Men om donatorn och de blivande föräldrarna har en samstämmig önskan om att träffas ordnas detta med Tammuz assistans.

Vilka tester genomgår undersökningen?
Alla surrogatmödrar genomgår strikt screening, medicinska och psykologiska tester och förberedelser för processen.

Är det möjligt att välja surrogatmoder?
Det beror på vilket program som du valt. I USA väljer de blivande föräldrarna och surrogat varandra, I Ukraina och Albanien kommer de blivande föräldrarna att träffa surrogaten innan processen påbörjas för att teckna ett kontrakt.

Kan jag bli surrogat?
Att vara surrogat för en kvinna som själv inte kan bli gravid är en av de mest generösa handlingar en människa kan göra för en annan. Eftersom det innebär ett stort ansvar för bägge parter finns det givetvis många förhållningsregler. En kvinna som vill vara surrogat bör vara mellan 22- 38, vid god hälsa och fött minst ett barn under en okomplicerad graviditet för minst ett år sedan. Hon ska även vara på en känslomässig stabil plats dvs inte befinna sig i en personlig kris, såsom skilsmässa, förlust, allvarlig sjukdom hos en familjemedlem och liknande. Svensk lagstiftning tillåter inte surrogatmoderskap i Sverige.

Kan min någon i min familj vara min surrogat istället för en okänd kvinna utomlands?
Svensk lagstiftning tillåter inte assisterad surrogat i Sverige. Ta gärna kontakt med oss så att vi kan att utforska möjliga andra alternativ som skulle passa er.

 

Läs mera om våra program och processen:

Processen – hur går det till med surrogatmödraskap?

 

Vem blir surrogatmamma och värför?

Äggdonation och äggdonator

Juridisk experthjälp

Program