FAQ: surrogatmamma och äggdonation

Vad är en surrogatmamma?
En surrogatmamma är en kvinna som bär och föder ett barn åt någon annan.
Barnet tillhör genetiskt någon annan, då en annan kvinnas ägg har befruktats och sedan planterats in, detta kallas IVF.

Hur får Tammuz tag i surrogatmammorna?
Det är kvinnor som anmäler sig frivilligt till ett register där de valt att bära ett barn åt ofrivilligt barnlösa personer.
Surrogatmammorna har ett godkänt medicinskt tillstånd utan några sjukdomar och har sedan tidigare egna barn för att man skall kunna säkerställa att dessa kvinnor tidigare har gått igenom en eller flera okomplicerade graviditeter.

Kan surrogatmamman bara lämna bort sitt barn?
Barnet är inte surrogatsmammans genetiska barn. Det är ett donerat ägg som inplanterats.
Surrogatmamman vet under hela graviditeten om att hon bär barnet åt någon annan.

Har surrogatmamman något problem med att lämna bort barnet?
Surrogatmamman utför en frivillig handling. Under hela graviditeten så vet surrogatmamman om att barnet inte skall uppfostras av henne.

Hur kompenseras surrogatmamman ekonomiskt?
Det vanligaste är att hon får all vård och alla omkostnader betalda samt kompensation för inkomstbortfall.
De flesta länder reglerar att surrogatmammor inte skall kunna tjäna pengar på sin verksamhet.

Tar surrogatmamman någon risk?
Risken en surrogatmamma tar är alla de risker som innebär att vara gravid.
Under graviditeten så sker extremt noggranna kontroller hos läkare då både barnet och surrogatmammans hälsa säkerställs.

Hur gör jag för att få reda på mer om surrogatmödraskap?
Tag kontakt med Tammuz Nordic via hemsidan så bokar vi in ett personligt möte eller ett möte via Skype.
Tammuz Nordic anordnar också kostnadsfria seminarium där man kan få all information om vad processen innebär.

I vilka länder ligger klinikerna?
Ukraina och USA. Klinikerna är moderna och ofta finns dessa på privata sjukhus.

Ifrån vilka länder kommer surrogatmödrarna ifrån?
Ukraina och USA

Hur lever surrogatmödrarna under tiden de är gravida?
De bor och lever i sina egna hem tillsammans med deras egna familjer.

Hur vet man att surrogatmamman och fostret mår bra under graviditeten?
Under graviditeten så går de på regelbundna läkarkontroller för att säkerställa att fostret mår bra
och utvecklas som det ska, men de lämnar också blodprov för att kontrollera hälsan på surrogatmamman under hela graviditeten.

Hur lång tid kommer det att ta när beslut tagits om att skaffa barn via surrogatmamma?
Ca 1-2 månader sedan är processen igång.

Om jag behöver välja äggdonator, hur går jag till väga?
Tammuz Nordic har ett uppdaterat digitalt register med äggdonatorer som anmält sig till registret som varje kund får tillträde till. Detta sker via ett login till registret som man får så fort man skrivit avtal. Du/Ni bestämmer själva kriterier för val av äggdonator. Äggdonator matchas sedan vid behov med surrogatmamma av Tammuz.

Vad krävs av mig i processen?
Med Tammuz får Du/Ni detaljerad information löpande och en nära kontakt under processen är en självklarhet.
Tammuz finns där för att hjälpa till under hela tiden och vårt gemensamma mål är resultatet; ett älskat barn!

Vad kan Tammuz stå till tjänst med?
Alla kontakter med myndigheter, juridisk hjälp och den dokumentation som krävs för en smidig hantering av hela processen.