FAQ: surrogatmamma och äggdonation

FAQ: surrogatmamma och äggdonation - Nordic SurrogacyVanliga frågor och svar

Vanliga frågor och svar om surrogatmödraskap och äggdonation.

Kontakta oss gärna via hemsidan för ett personligt möte eller digitalt möte. Rådgivningssamtal är kostnadsfria och utan förpliktelser.

Vad är surrogatmödraskap?

Surrogatmödraskap, eller värdmödraskap som det också kallas, innebär att en kvinna bär och föder ett barn åt någon annan. Det vanligaste är att barnet biologiskt är de tilltänkta föräldrarnas eller att ägget eller sperma donerats av tredje part. Dessa olika alternativ kallas fullständigt surrogatmödraskap och är den typ som vi på Nordic Surrogacy arbetar med.

Vem blir surrogatmamma?

Surrogatmödraskap bygger på frivillighet och skälen till att bli surrogat, eller surrogatmamma som det ofta benämns i vardagligt tal, är många.

Alla som vill vara surrogat måste genomgå en strikt screening som skiljer sig åt mellan destinationerna, men innefattar medicinska och psykologiska tester samt andra faktorer såsom levnadsstandard och familjesituation. Kvinnan måste också ha minst ett barn sedan tidigare, och ha genomgått minst en graviditet utan komplikationer.

Utöver detta regleras surrogatmoderskapet av lagstiftning i respektive land.

Vad händer om surrogatmamman inte vill lämna ifrån sig barnet?

Surrogatmamman har ingen biologisk koppling till barnet och är medveten från start att hon bär barnet åt någon annan. Vi arbetar endast med länder där surrogatmödraskap är tydligt reglerat och bygger på frivillighet, som säkerställs genom medicinsk och psykologisk screening som kvinnan genomgår innan hon påbörjar processen. Därmed regleras detta i kontrakt och lagstiftning i respektive land.

Naturligtvis förekommer känslor i en surrogatprocess. Surrogaten får vid behov stöttning av psykolog även efter avslutad surrogatprocess.

Arbetar surrogatmamman under graviditeten?

I vanliga fall fortsätter hon att arbeta som vanligt under graviditeten. Surrogatmamman får en fördefinierad ersättning för att vara surrogat och vård, omkostnader och inkomstbortfall ersätts.

På vissa destinationer finns även möjlighet att teckna försäkring för ekonomiskt bortfall för surrogaten.

Har surrogatmamman rätt att avbryta graviditeten?

Om det finns medicinska skäl, det vill säga att surrogatmammans eller barnets hälsa eller liv är hotade, är det möjligt för henne att göra en abort. Annars får hon inte avbryta graviditeten.

Vilket medborgarskap får barn som föds genom surrogatarrangemang?

Vilket medborgarskap barnet får beror på det regelverk som finns kring surrogatmödraskap i landet där surrogatprocessen genomförs. I vissa länder föds barnet utan något medborgarskap (statslös), och i andra länder föds barnet med medborgarskap från födelselandet.  I slutändan, efter juridisk process, får barnet dock alltid medborgarskap från förälderns hemland. 

Hur säkerställs surrogatmammans hälsa under graviditeten?

Surrogatmammans hälsa under graviditeten är alltid av högsta prioritet. Utöver de inledande och ingående medicinska och psykologiska testerna går hon på täta läkarkontroller för både henne och fostret under graviditeten. Hon har också möjlighet att träffa en terapeut för psykologiskt stöd vid behov.

Hur kan jag få reda på mer om surrogatmödraskap?

Kontakta oss via vårt kontaktformulär så bokar vi in ett kostnadsfritt rådgivningsmöte. Vi har möten digitalt eller på vårt kontor i Stockholm. Vid mötet vi går igenom era tankar kring familjebildning och era förutsättningar för att se hur vi kan hjälpa just er.

Nordic Surrogacy anordnar också kostnadsfria webbinarium om surrogatmödraskap där du får veta mer om processen. Anmäl dig till vårt kostnadsfria webbinarium om alternativ familjebildning genom surrogat här.

I vilka länder kan man genomgå en surrogatprocess med surrogatmamma?

De kliniker som Nordic Surrogacy samarbetar med för surrogat ligger i USA, Georgien och Colombia.

Läs mer om våra destinationer här

Från vilka länder kommer surrogatmammorna?

Surrogatmammorna är bosatt i de länder där surrogatprocessen genomförs.

Hur lever surrogatmamman under tiden hon är gravid?

Surrogatmammans levnadsvanor och hälsa regelbundet följs upp i läkarkontroller på kliniken. Hon bor och lever dock som vanligt, i sitt eget hem med sin familj. I vissa fall flyttar hon, om hon vill, närmare kliniken sent i graviditeten då förlossningen närmar sig. 

Om vi bestämmer oss för att skaffa barn med hjälp av en surrogatmamma, hur lång tid kommer det att ta innan processen är igång?

Hos Nordic Surrogacy kommer ni igång med surrogatprocessen direkt efter signering av avtal med oss. De flesta brukar åka på sin första resa till destinationen för att lämna ägg och/eller spermier inom tre månader. Det som behövs innan det är dokumentation och medicinska testresultat, som vi guidar er igenom.

Hur väljer jag en äggdonator i surrogatprocessen?

Processen att välja äggdonator ser olika ut beroende på vilken destination ni väljer för surrogatprocessen. Det vanligaste är att ni själva väljer en äggdonator ur en databas eller att kliniken väljer ut några donatorer som passar era önskemål.

Att välja en äggdonator är för de flesta blivande föräldrar ett emotionellt steg och det är inte ovanligt att man fäster sig vid den donator man har valt. För att underlätta den här delen av processen är det bra att komma ihåg att programmet bygger på frivillighet och är medicinskt krävande för donatorn.

Äggdonatorn kan i vissa fall välja att hoppa av programmet av personliga eller medicinska skäl, exempelvis att hon inte svarar på hormonbehandling. Om det händer så väljer man en ny äggdonator.

Vad krävs av mig för att genomföra en surrogatprocess?

Gå in i surrogatprocessen med ett öppet sinne, lita på processen och var medveten om att saker ändrar sig under resans gång. Det är helt normalt! Det är därför oerhört viktigt att vi samarbetar, hanterar processen som ett team och har en god dialog. Fokus är på vårt gemensamma mål, att du/ni ska få ett barn.

En surrogatprocess är en process med många beroenden och kan upplevas krävande för alla inblandade, även de blivande föräldrarna. Det är bra att vara förberedd på oförutsedda händelser och steg som behöver upprepas. Det är också bra att ha stöd i sin omgivning.

Praktiskt innebär en surrogatprocess att blivande föräldrar reser till destinationen där processen ska genomföras vid två tillfällen. Dels för att lämna biologiskt material som sperma och/eller ägg och dels inför födseln av barnet.

Ni måste även vara tillgänglig för uppdateringar under processens gång och att inkomma med all nödvändig dokumentation.

Varför ska man välja Nordic Surrogacy för sin surrogatresa?

Vi är en agentur som erbjuder full service och ni får en personlig koordinator som vägleder er genom hela processen. Vi, tillsammans med våra partners på destinationen, tar hand om det praktiska, finns tillgängliga för att svara på frågor på vägen och som stöd. Det gör att ni kan fokusera på att bli föräldrar.

Vilka kontroller genomför surrogatmamman under graviditeten?

Det sker noggranna och täta kontroller under en graviditet i surrogatprocessen för att säkerställa både barnet och surrogatens hälsa.

Vilka kontroller som genomförs beror på destination för surrogatprocessen och bestäms av behandlande läkare, men ni som blivande föräldrar kommer att ta del av planen för inplanerade kontroller.

Surrogatmamman har på alla våra destinationer utöver tillgång till fysisk vård även tillgång till stöd mentalt både under och efter en graviditet, vid behov.

Träffar man surrogatmamman under en surrogatprocess?

På alla destinationer har man möjlighet att träffa surrogatmamman fysiskt eller online, om båda parter har en önskan om detta. I USA är det vanligt att du har direktkontakt med surrogatmamman under hela processen. På de andra destinationerna är vi på Nordic Surrogacy en hjälpande mellanhand på grund av språkliga och kulturella barriärer.

Vilka länder tillåter internationellt surrogatmödraskap?

Vi på Nordic Surrogacy arbetar med surrogat i USA, Colombia och Georgien.

USA – för alla oavsett sexuell läggning och civil status.

Colombia – för samkönade par (män), för ensamstående män och heterosexuella par.

Georgien – för heterosexuella par som är gifta eller har varit samboende i minst ett år.

Vilken information finns tillgänglig om äggdonatorn?

Samtliga av våra databaser för äggdonatorer visar så väl bilder som grundlig och omfattande information om kvinnorna.

Kan man få träffa äggdonatorn?

I Colombia och Georgien är all äggdonation anonym, vilket innebär att hennes identitet hålls dold för familjen.

I USA har barnet rätt att kunna kontakta äggdonatorn efter sin 18-årsdag.

Kan jag bli surrogatmamma?

De flesta europeiska länders lagstiftning tillåter inte surrogatmödraskap inom landet.

Vi på Nordic Surrogacy samarbetar med kliniker i länder där surrogatprocesser är reglerade. Våra partners, kliniken eller lokal agentur, ansvarar för surrogaten. Vi har därmed inte möjlighet att hjälpa er som vill bli surrogatmamma.

Kan någon i min familj vara min surrogatmamma istället för en okänd kvinna utomlands?

Vi genomför endast processer i länder där det finns en tydlig reglering kring surrogatmödraskap och föräldraskapet. Vi har idag inte möjlighet att vara delaktiga i processer där man har en familjemedlem eller vän som vill ställa upp som surrogat.

Vad innebär ett garantiprogram i surrogatprocessen?

Om du väljer ett garantiprogram för surrogatprocessen hos Nordic Surrogacy så ingår alla nödvändiga medicinska steg, så många gånger som det krävs, tills ett barn är fött.

Vid garantiprogram skapas embryon alltid med en äggdonator.

Hur ser den juridiska processen ut med surrogat?

Den juridiska processen består av tre delar i de flesta länder: Fastställande av faderskap eller moderskap, ansökan om ensam vårdnad, samt närståendeadoption för eventuell partner som är barnets andra förälder.

Hur går det till när man får resa hem med sitt barn efter födsel?

När barnet har ett medborgarskap så kommer ambassaden/konsulatet knutet till det medborgarskapet att vara behjälplig med att utfärda resehandlingar för barnet.

Kan barn ha DNA från surrogatmamman?

Nej, barnet kan inte få surrogatmammans DNA vid fullständigt surrogatmödraskap, det vill säga att ägget kommer ifrån en annan kvinna – antingen den blivande mamman eller en äggdonator.

Hur mycket kostar en surrogatprocess i Colombia?

Vad en surrogatprocess i Colombia kostar hittar du här. 

Hur mycket kostar en surrogatprocess i Georgien?

Vad en surrogatprocess i Georgien kostar hittar du här.

Hur mycket kostar en surrogatprocess i USA?

Vad en surrogatprocess i USA kostar hittar du här.

Vad innebär altruistiskt surrogatmödraskap?

Altruistiskt surrogatmödraskap är en form av surrogatarrangemang där surrogatmamman inte får någon ekonomisk ersättning utöver de kostnader som är direkt kopplade till graviditeten och förlossningen. Istället genomför hon surrogatprocessen av altruistiska skäl, exempelvis för att hjälpa en vän eller familjemedlem. Lagstiftningen kring detta varierar betydligt från land till land. 

Hur mår barn födda av surrogatmamma?

Forskning indikerar att barn födda genom surrogatmödraskap generellt sett har likvärdig fysisk och psykisk hälsa jämfört med barn födda på andra sätt. Inga betydande skillnader har noterats, utan snarare än födelsemetoden påverkar andra faktorer såsom familjemiljö och socialt stöd.

Hur många barn födda av surrogatmamma finns det i Sverige?

Då ingen statistik förs över barn födda genom surrogatarrangemang så finns inte denna fakta att tillgå. Det man dock kan se är att surrogatmödraskap blir en mer vanligare metod att bilda familj på, jämfört med till exempel adoption som blir desto ovanligare och inte är möjligt för alla.

Är surrogatmödraskap lagligt i Sverige?

Det är oreglerat för svenskar att genomgå surrogatarrangemang utomlands där surrogatmödraskap är lagstiftat.

Det är inte lagligt i Sverige att ta hjälp av svensk sjukvård för insättning av embryo i en surrogatmamma, oavsett altruistiskt eller kommersiellt surrogatmödraskap.

Är surrogatmödraskap lagligt i Norge?

Det är oreglerat med surrogatarrangemang för norrmän utomlands, där surrogatarrangemang är lagstiftat.

Det är inte lagligt i Norge att ta hjälp av norsk sjukvård för insättning av embryo i en surrogatmamma, oavsett om surrogatarrangemanget är altruistiskt eller kommersiellt.

Är surrogatmödraskap lagligt i Danmark?

Det är oreglerat med surrogatarrangemang för danskar utomlands, där surrogatarrangemang är lagstiftat.

Det är inte lagligt i Danmark att ta hjälp av dansk sjukvård för insättning av embryo i en surrogatmamma, oavsett om surrogatarrangemanget är altruistiskt eller kommersiellt. 

Hur blir en surrogatmamma gravid?

Efter att kvinnan som vill bli surrogatmamma gått igenom noggranna medicinska, psykiska och sociala tester, samt juridiskt kontrakt är påskrivet, så görs en embryoinsättning med hjälp av IVF (assisterad befruktning). Embryot som sätts in är skapat av den blivande pappans sperma och den blivande mammans ägg eller en äggdonator. Utifrån denna embryoinsättning är en graviditet möjlig.

Kan man använda sina egna embryon och frakta till ett land som tillåter surrogatmödraskap?

Detta beror på många olika faktorer, såsom vart embryona är skapade och vilken originaldokumentation ni har tillgång till. Kontakta oss gärna så hjälper vi er att reda ut ifall det är möjligt att använda era redan skapade embryon för en surrogatprocess!

Kan man göra surrogatprocessen som ensamstående?

Det är fullt möjligt att göra en surrogatprocess som ensamstående. Som ensamstående man är det möjligt med surrogatarrangemang i till exempel Colombia och USA. Som ensamstående kvinna är det möjligt med en surrogatprocess i USA.

Vilken vård har barn rätt till som föds via surrogatarrangemang på destinationen? Vem bekostar den vården?

Barn som föds via surrogatarrangemang på destinationen har rätt till den vård som erbjuds enligt de regler som gäller i det land där de föds.

Vården bekostas av de blivande föräldrarna i surrogatarrangemanget och eventuella försäkringar som täcker sådana situationer.