Barn födda via surrogatmödraskap mår bra visar ny forskning

Professor Susan Golombok - Modern Families

Professor Susan Golombok vid Cambridge University har under många år studerat barns utveckling i 32 surrogatfamiljer, 32 familjer med äggdonation och 54 familjer med naturlig befruktning.

När barnen var små fanns det ingen skillnad mellan barnen, men föräldrarna till barnen födda via surrogatmödraskap visade bättre anpassning till föräldrarollen och hade en bättre relation till barnen.

Ser man på barnens psykologiska välmående så finns det ingen skillnad på att växa upp med två mödrar, två pappor, en ensamstående förälder eller att ha fötts av en surrogatmamma, jämfört med att växa upp i en traditionell kärnfamilj.

Forskningen visar också att det är bra att redan från spädbarnsåldern vara helt öppen med barnets tillkomst och hur sakerna hänger ihop. Det skapar klarhet och trygghet från början.

Läs mer: Susan Golomboks bok på svenska, Moderna familjer

Läs mer: Om Susan Golomboks forskning (på engelska)

Nedan en intervju med Susan Golombok om hennes forskning.

Du behöver godkänna statistik och marknadsföringscookies för att se denna video.

Bokförlaget Natur & Kulturs beskrivning av boken

”Äntligen uppdateras kunskapsläget om familjer och barns utveckling! Susan Golombok förmedlar och värderar områdets forskningsresultat på ett tillgängligt sätt. Här representeras homo- och heterosexuella föräldrar, barn som tillkommit genom provrörsbefruktning, IVF eller donation av spermier och ägg, samt surrogatmödrar, adoptivföräldrar och ensamstående föräldrar.

Det handlar bl.a. om anknytning, föräldraskap, konflikter, psykisk hälsa, syskon, temperament, könsroller och könsidentitet, kamratrelationer, upplevelser av mobbning – och samspelet mellan arv och miljö. Avslutningsvis summeras faktorer som är viktiga för barnets välbefinnande, oavsett familjetyp.”