Med anledning av SVT:s Dokument inifrån

Med anledning av SVT Dokument inifrån - Nordic Surrogacy

Hej!

Som VD och grundare till Nordic Surrogacy vill jag här ge mitt perspektiv på SVT:s program Dokument inifrån och den serie om surrogat som just nu släpps i tre delar.

Låt mig bara först börja med att säga hur glad men också ödmjuk jag är för att så många varje år väljer att anlita oss på sin resa mot att bli föräldrar. Sedan starten 2016 har vi hjälpt flera hundra familjer att bildas och vi kan stolt säga att vi idag är den största nordiska surrogatförmedlingen. Det är ett arbete vi tar på största allvar.

När jag pratar med både blivande och befintliga föräldrar brukar framför allt två anledningar nämnas till varför de valde att bli föräldrar genom oss.

Den första anledningen är den erfarenhet och kunskap som vi har byggt upp och som gör att vi tryggt lotsar de som vill bli föräldrar genom processen. Nordic Surrogacy grundades av mig efter att jag personligen gått igenom en surrogatprocess och då såg vilket behov av stöd, guidning och kunskap som finns i en surrogat-situation.

Den andra anledningen är sättet vi arbetar på. Vi är en värderings-styrd organisation där viljan att hjälpa står i centrum. Vi får ofta höra att det märks på den relation vi har med de som anlitar oss på sin resa.

Under det senaste året har vi återkommande haft kontakt med SVT. Vårt mål har varit att ge en inblick i hur en surrogatprocess går till och hur vi arbetar här på Nordic Surrogacy, och även belysa svenska barns rättigheter vid surrogatfödslar.

De två program vi sett hittills skildrar ett par som valde att bli föräldrar när de var äldre samt ett fall med förtidigt födda barn. Barn som dessutom föddes med komplikationer. Detta senare fall innebar en lång sjukhusvistelse i födelselandet.

Jag har inte för avsikt att diskutera de två enskilda fallen mer i detalj. Däremot vill jag ta tillfället i akt att förtydliga ett par saker.

Ålder

Att bli förälder genom surrogat har blivit allt vanligare. Idag är vår bedömning att fler får barn via surrogat än via adoption.

Genomsnittsåldern när personer startar sin process genom oss är idag drygt 37 år. Tidigare gick vi enbart på de lagar och regler för surrogat som fanns i respektive födelseland. Under åren har vi däremot kommit att införa en egen åldersgräns som innebär att ensamstående inte ska vara över 50 år. Om det rör sig om ett par, ska den gemensamma åldern inte överstiga 110 år. Det vill säga, om båda föräldrarna är jämngamla så ska ingen av dem vara över 55 år.

Lämplighet som förälder

Alla som börjar sin process genom oss behöver visa upp ett utdrag från belastningsregistret som visar att den tilltänkta föräldern inte har domar mot sig som gör den olämplig som förälder. Dessutom är vi i färd med att införa en regel som gör att alla som blir föräldrar genom oss, oavsett destination, behöver genomgå ett psykolog-samtal för att bedöma lämplighet. Detta är redan sedan tidigare regel i USA och Colombia.

Att bli förälder i ett annat land

Att bli förälder är en resa som är livs-förändrande. Att bli förälder i ett annat land kan dessutom rent geografiskt vara en rejäl resa. Vi rekommenderar därför alltid den som ska bli förälder och är ensamstående att se till att hen har anhöriga eller vänner med sig som kan stötta på plats.

Det är alldeles underbart att bli förälder men det är också ansträngande. Och att bli det i ett land där du eventuellt inte är van vid kulturen eller kan språket, kan göra att det upplevs som att du är ännu längre hemifrån. Då är det viktigt att ha stöd och närhet av nära och kära.

Det finns alltid visa risker förknippade med graviditeter och förlossningar men riskerna är inte större vid en surrogatfödsel än vid andra födslar.

De förlossningskliniker vi samarbetar med är moderna och håller hög standard. Om en ytterligare vårdsituation skulle uppstå finns lokal sjukvård. Det kan också vara bra att veta att vi i Colombia, där många födslar förmedlade genom oss sker, även har en lokalanställd som hjälper och guidar vid behov.

Regelverket behöver förändras

I Sverige är det idag fler familjer som bildas via surrogat än via adoption. Dessvärre är inte regelverket anpassat för detta och vi har sedan starten arbetat med att belysa problemen med en ålderdomlig och bristande reglering.

Vår ståndpunkt är att regelverket behöver anpassas så att de som går igenom en surrogatprocess klarar av så många av de juridiska stegen som möjligt redan innan de åker för att träffa sitt barn. Dessutom bör myndigheterna fastställa en enhetlig process för hur hemkomsten går till som ser likadan ut i hela landet.

Målet är att barnets föräldrar ska vara formella vårdnadshavare redan vid födseln. Konkret innebär det att barnet då får samma rättigheter som andra svenska barn. Det är rimligt och skulle öka tryggheten för både barn och föräldrar.

Det är bra att SVT granskar surrogat. Precis som de tar upp i sin granskning så är surrogatfödslar idag oreglerade. Det innebär att det inte finns några regler som guidar oss som förmedling. I stället går vi själva löpande igenom, undersöker och reflekterar om vi borde förändra våra processer. Vi tar vårt arbete på största allvar och vi hade önskat att det fanns ett svenskt regelverk förankrat i modern svensk lagstiftning som guidar såväl oss som hela branschen.

 

Vårt mål är att hjälpa familjer att bildas och vi jobbar för att tilltänkta föräldrar ska känna sig trygga och sedda genom hela processen.

Om du har några som helst funderingar, tankar eller kommentarer, tveka inte att höra av dig till oss.

 

Med vänlig hälsning,

Eduardo Afonso

Grundare & VD

Nordic Surrogacy