IVF – prøverørsbefruktning i surrogatprosessen

Nadiya - Nordic Surrogacy

IVF gjøres på den ledende fertilitetsklinikken Nadiya i Kiev i Ukraina

IVF – prøverørsbefruktning


IVF eller prøverørsbefruktning er en fertilitetsmetode der en kvinnes egg tas ut fra en eggstokk for å befruktes av en manns sæd utenfor en kvinnes kropp.
IVF betyr in vitro-fertilisering («in vitro» = i glass og «fertilisering» = befruktning).

Metoden anvendes ved alle former for infertilitet; kvinnelig, mannlig og uforklart barnløshet. Ved IVF stimuleres kvinnen først med hormoner for at flere egg skal modnes. Eggene tas ut fra kvinnens eggstokker gjennom at legen ved ultralydveiledning fører inn en tynn nål i eggstokken via skjeden. Mannens sædprøve prepareres. Sæd og egg føres sammen i en dyrkningsskål slik at befruktning kan skje. Etter 2-5 dager føres ett eller to embryo tilbake til kvinnens livmor.

ICSI


Mikroinjeksjon eller intracytoplasmisk sædinjeksjon, ICSI, er en injeksjon av sæd direkte inn i egget, som anvendes da mannens sæd har lav sannsynlighet for selv å kunne penetrere egget.

Metoden ble utviklet på begynnelsen av 1990-tallet og anbefales ved mannlig infertilitet. Den foregår ved at egget injiseres med en enkelt sædcelle i stedet for at befruktning skjer i et prøverør gjennom at sædcellene tar seg fram selv, noe som er standard ved IVF.

Verdensledende IVF-klinikker


Våre klinikker er verdensledende på mange områder, blant annet ble det første barnet med DNA fra tre foreldre født på Nadiya-klinikken i Ukraina.

Legene på vår IVF-klinikk i Kiev befruktet morens egg med hennes partners sæd, og overførte siden cellekjernen fra det befruktede egget til et egg fra en donor, som var tømt for cellekjerner. Barnet har dermed DNA fra foreldrene samt en mindre del fra eggdonoren.

Metoden har blitt utviklet for å hjelpe kvinner med fare for å overføre alvorlige genetiske sykdommer fra genene i mitokondriene, en del av cellen utenfor cellekjernen, såkalte mitokondrielle sykdommer. I det aktuelle tilfellet, ved Nadiya-klinikken i Kiev, ble metoden imidlertid anvendt for å behandle et par som ikke kunne få barn. Valery Zukin, som ledet arbeidet, sier at man hadde en forutanelse om at det kunne fungere for paret, som ikke hadde klart å få barn med vanlig IVF-behandling.

Les mer om dette med trepartsembryoer her

Nadiya2 - Nordic Surrogacy

Det befruktede egget utvikles i laboratoriet hos Nadiya i de fleste tilfeller i 4-5 dager – til blastocyststadiet oppnås.

Nedenfor følger en beskrivelse av behandlingsprosessen. Nøl ikke med å ta kontakt med oss dersom du har spørsmål eller lurer på noe angående prosessen.

Hormonstimulering


Ved eggdonasjon er det eggdonoren som stimuleres. Om egne egg anvendes, er det den blivende moren som gjennomgår hormonstimulering. Under IVF-behandling behandles kvinnen med kroppsegne hormoner som gjør at eggstokkene produserer flere egg enn under en vanlig menstruasjonssyklus.

Det finnes hovedsakelig to ulike måter å gjennomføre IVF-behandlingen på:
Den mest gjennomprøvde metoden innebærer at kvinnen anvender nesespray i tre uker før injeksjonsstart. FSH-injeksjonene gis deretter i to uker. For enkelte kvinner kan ubehag som svette og humørsvingninger forekomme.

Den såkalte «korte behandlingen» innebærer at man begynner med FSH-injeksjoner på mensens/blødningens 2.-3. dag. Etter noen dager får man ytterligere en injeksjon med legemidler som forhindrer spontan eggløsning. Antagonistbehandlingen gir få bivirkninger.

Eggstokkreservene


For å kunne velge rett dose hormon for hver enkelt kvinne gjøres det ofte en utredning av ovarialreservene, dvs. eggstokkenes evne til å danne egg. Legen får en oppfatning om kvinnens forutsetning for å danne egg og kan deretter gi rett hormondosering.

Stimulering for eggløsning


Med hjelp av en injeksjon som inneholder et lignende hormon som kroppen selv produserer ved spontan eggløsning bestemmer legen tidspunkt for eggløsningen og dermed egguthentingen.

Det tar omtrent 38 timer fra eggløsningsinjeksjonen til eggløsningen inntreffer. Det er svært viktig å ikke avvike fra den ordinerte injeksjonstiden med mer enn 15 minutter. Om tiden ikke overholdes, risikerer man for tidlig eller for sen eggløsning, noe som vanskeliggjør eller umuliggjør egghøstingen.

Egguttak


Når eggfolliklene er modnet, vanligvis etter 10-12 dagers injeksjonsbehandling, hentes de ut fra eggstokkene. Dette skjer via skjedeveggen under ultralydveiledning. Etter lokalbedøvelse punkteres eggfolliklene, og væsken suges ut med en tynn nål. Embryologen tar vare på hvert eneste egg. Inngrepet tar cirka 15 minutter, og det er et enkelt inngrep for de aller fleste.

Etter egguthentingen fylles eggfolliklene igjen med væske, og kvinnen kan kjenne at magen blir oppblåst og øm 1-2 døgn etter egguttak. En liten blødning fra skjeden etter egguthentingen kan også forekomme, men den opphører spontant og er ikke farlig.

Klargjøring av egg


Når eggfolliklene tømmes, sendes prøverørene med væsken fra eggfolliklene inn på laboratoriet, og embryologen ser straks på væsken under mikroskop for å finne eggene. Eggene skylles rene og samles i kopper med næringsløsning. Akkurat som sæden får eggene siden hvile i varmeskap til de skal føres sammen.

Sæd


Dagen før egguttak leverer mannen en sædprøve. Prøven leveres på herrerommet som finnes på klinikken. Når prøven har kommet inn til laboratoriet, gjør embryologen en første vurdering. Man ser på mengden prøve, antall sædceller og deres bevegelighet.

Sædprøven prepareres for å få fram de beste sædcellene til befruktningen. Det innebærer at prøven legges på en gradient i et prøverør. Når røret sentrifugeres, fester urørlige sædceller og sædceller av lavere kvalitet seg i gradienten. Igjen i bunnen av røret får man normale sædceller med god bevegelighet.

Når prøven er preparert, gjør embryologen ytterligere en vurdering. Basert på denne bestemmer legen hvilken befruktningsmetode som skal anvendes. Sædcellene får så hvile i en næringsløsning i varmeskap til de skal føres sammen med eggene.

Befruktningsmetoder, standard IVF eller ICSI


Om sædprøven er normal, velger man som oftest å gjøre standard IVF. Det innebærer at sædcellene får befrukte eggene av egen kraft. Befruktningen skjer innen noen timer, men eggene og sædcellene får ligge sammen i et varmeskap til følgende morgen, da embryologen ser på dem igjen.

Om sædprøven er av nedsatt kvalitet, velger man å gjøre mikroinjeksjon, ICSI. Mannen kan ha et lavt antall sædceller eller sædceller med forringet bevegelighet. Før mikroinjeksjonen utføres, tas næringscellene som omgir egget, bort med et enzym. Det gjøres for å kunne vurdere eggets modningsgrad. Hvis egget er modent, føres en sædcelle inn i egget med hjelp av en tynn nål.

Embryoutvikling

Etter 24 timer, to kjerner ved befruktning
Dagen etter egguttak kan embryologen se om egget har blitt befruktet eller ikke. Hvis egget er befruktet, vises to kjerner. De ser ut som runde hinner. Én kjerne kommer fra kvinnen, og den andre fra mannen.
Er egget ikke befruktet, vises ingen kjerner.
Iblant ser man tre eller flere kjerner i egget. Det kan bero på at flere enn én sædcelle har tatt seg inn i egget. Disse eggene er unormale og anvendes ikke.

Etter 48 timer, fire celler


På dag 2 består embryoet ofte av 4 celler og på dag 3 av 8-12 celler. Celledelingen fortsetter, og på dag 4 slår cellene seg sammen i det som kalles en morula.

Etter 120 timer, blastocyst


På dag 5 består embryoet av et hundretalls celler og kalles for en blastocyst. Det ser ut som små væskefylte baller. Det laget av celler som er rundt blastocysten, kalles trofektoderm og vil danne morkaken. Inni finnes det en ansamling av celler som vil danne fosteret. Rundt blastocysten er det et skall. Når blastocysten er utviklet og er klar for å feste seg i livmorslimhinnen, «klekkes» den og forlater skallet.

Nedfrysing av embryoer, to metoder: «slow freezing» og «fast freezing»
Ofte befruktes og utvikles flere egg av god kvalitet. I de fleste tilfeller tilbakeføres kun ett embryo. Da er det verdifullt å kunne fryse ned overtallige embryoer. Disse anvendes hvis det ferske embryoet ikke implanteres eller hvis man vil forsøke å få flere barn ved en senere anledning.

«Slow freezing», langsom nedfrysing, innebærer at embryoene fryses ned langsomt. Man skyller embryoet i ulike løsninger for å fjerne vann fra cellene. Det gjør man for å beskytte embryoet fra frostskader. Embryoet suges så opp i et lite strå som plasseres i et apparat. Apparatet senker gradvis temperaturen i strået i løpet av cirka 1 time.

Den andre metoden, vitrifikasjon – «fast freezing», innebærer en svært rask nedfrysing. Akkurat som ved «slow freezing» skylles embryoet først i ulike løsninger. Embryoet legges så på en liten spatel som plasseres i et større strå. Rundt strået er det flytende nitrogen. Det gjør at luften i strået er så kald at embryoet straks fryses ned.

Embryoinnsetting

Like etter at surrogatmoren kommer for innsettingen bedømmes embryoene. Embryoet som vurderes til å ha høyest kvalitet, velges til tilbakeføring.

Ved tilbakeføringen gjennomfører legen først en ultralyd. Deretter føres en leder inn i livmoren. Embryologen fører det utvalgte embryoet opp i et tynnere kateter, og overlater det til legen. Kateteret plasseres i lederen, og embryoet legges på plass i livmoren. Dette tar stort sett bare noen minutter og er smertefritt for de fleste.
Livmorhulen består av to lag som ligger tett sammen uten å danne et hulrom. Disse består av dunete vev som kan minne om tykk fløyel. Embryoet som plasseres i livmoren, er stort som et støvkorn. Surrogatmoren kan deretter leve som normalt frem til graviditeten er et faktum samt under selve graviditeten.

Etter embryoinnsettingen, graviditetstest


Klinikkene våre utfører graviditetstestene på surrogatmødrene på ulike måter. Etter at embryoet er satt inn i livmoren, begynner en tid preget av venting og forhåpninger. Graviditetstestene utføres cirka 15-20 dager etter embryooverføringen, og først da vet paret om en graviditet har inntruffet eller ei.
Om ingen graviditet oppnås, gjøres en individuell oppfølging med de blivende foreldrene og surrogatmoren for å bestemme neste steg.

Video som viser pronukleær embryooverføring ved Nadiya


Legene på Nadiya danner et embryo med DNA fra tre personer gjennom å befrukte morens egg med hennes partners sædceller, og deretter overføres cellekjernen fra det befruktede egget til et egg fra en donor, som er tømt for cellekjerne. Barnet har dermed DNA fra foreldrene samt en mindre del fra eggdonoren.