FAQ – om surrogati, eggdonor, IVF og surrogatmor

FAQ - Vanlige spørsmål og svar om surrogati, eggdonasjon og surrogatmor - Tammuz Nordic Surrogacy

Vanlige spørsmål og svar om surrogati, eggdonasjon og surrogatmor

Kontakt oss gjerne via hjemmesiden for et personlig møte eller et møte via Skype. Vi gir kostnadsfri og uforpliktende rådgivning.

Hva er en surrogatmor?
En surrogatmor er en kvinne som føder et barn for noen andre. Barnet tilhører genetisk noen andre, da en annen kvinnes egg har blitt befruktet og siden satt inn. Dette kalles prøverørsbefruktning eller IVF.

Kan surrogatmoren bar gi fra seg barnet sitt?
Barnet er ikke surrogatmorens genetiske barn. Det er et donert egg som er satt inn. Surrogatmoren vet under hele graviditeten at hun bærer fram barnet for noen andre.

Har surrogatmoren noen problemer med å gi fra seg barnet?
Surrogatmoren utfører en frivillig handling. Under hele graviditeten vet surrogatmoren at barnet ikke skal oppdras av henne.

En av våre surrogatmødre i USA forteller om sitt valg ❤️

Hvordan kompenseres surrogatmoren økonomisk?
Det vanligste er at hun får alle omkostninger betalt samt blir kompensert for inntektsbortfall. De fleste land regulerer at surrogatmødre ikke skal kunne «tjene penger» på virksomheten.

Tar surrogatmoren noen risiko?
Risikoen en surrogatmor tar er alle de risikoer som følger med å være gravid.

Hvordan kompenseres surrogatmoren økonomisk?
Det vanligste er at hun får alle omkostninger betalt samt blir kompensert for inntektsbortfall. De fleste land regulerer at surrogatmødre ikke skal kunne «tjene penger» på virksomheten.

Hvor stor risiko tar en surrogatmor?
Risikoen en surrogatmor tar er alle de risikoer som følger med å være gravid. Men dette skjer under ekstremt nøye kontroller hos lege for å sikre både barnet og surrogatmorens helse.

Hva gjør jeg for å få vite mer om hva en surrogatmor innebærer?
Ta kontakt med Nordic Surrogacy via hjemmesiden så forteller vi alt i detalj.

I hvilke land ligger klinikkene?
Ukraina, USA og Colombia.

Fra hvilke land kommer surrogatmødrene?
Ukraina, USA og Colombia.

Hvordan lever surrogatmødrene mens de er gravide?
De bor og lever i sine egne hjem sammen med sine egne familier.

Hvordan vet man at surrogatmoren og fosteret har det bra under graviditeten?
Under graviditeten går de til regelmessige legekontroller for å sikre at fosteret har det bra og utvikles som det skal, men de avgir også blodprøve for å kontrollere helsen under hele graviditeten.

Hvor langt tid vil det ta når man har bestemt seg for å få barn via surrogatmor?
Rundt 1-2 måneder etter at prosessen er i gang.

Om jeg trenger å velge eggdonor, hva gjør jeg da?
Nordic Surrogacy har et oppdatert digitalt register med eggdonorer som har meldt seg til registeret som alle kunder får tilgang til. Dette skjer via en pålogging til registret som man får så fort man har signert en avtale. Du/dere bestemmer selv kriterier for valg av eggdonor. Eggdonor matches siden ved behov med surrogatmor av Nordic Surrogacy.

Hva kreves av meg i prosessen?
Med Nordic Surrogacy får du løpende detaljert informasjon og en tett kontakt under prosessen er en selvfølge. Nordic Surrogacy er der for å hjelpe til hele tiden og vårt felles mål er det fantastiske resultatet det innebærer, et barn!

Hva kan Nordic Surrogacy stå til tjeneste med?
Alle kontakter med myndigheter, juridisk hjelp og dokumentasjonen som kreves for en smidig håndtering.

Nedenfor finner du mer detaljert informasjon om surrogati

Hva er surrogati?

Surrogati innebærer at en kvinne bærer et barn for noen andre. Det er vanlig å skille mellom fullstendig og partielt surrogat.

Ved fullstendig surrogati tilkommer graviditeten gjennom at et befruktet egg, som ikke er surrogatmorens, implanteres i hennes livmor. Egget er enten den blivende morens eller et donoregg, og befruktningen av egget skjer gjennom IVF. Denne formen for surrogat er tillatt i for eksempel USA, Ukraina, Russland, Georgia, Storbritannia, Canada og Hellas. Det er denne formen for surrogat Nordic Surrogacy formidler.

Ved tradisjonell surrogati befruktes surrogatmorens egne egg. Denne typen surrogat er ikke tillatt i de fleste land.

Hvem blir surrogatmor?

All surrogati bygger på frivillighet, og årsakene til å bli surrogat er mange. Alle surrogatmødre må gjennomgå en streng screening, medisinske og psykologiske tester og forberedelser for den prosessen det innebærer å være surrogat. Alle er mødre. De har minst ett eget barn fra tidligere og har gjennomgått minst én graviditet uten komplikasjoner.
Utover dette reguleres surrogati av lovgivning i respektive land.

Hva skjer dersom surrogatmoren ikke vil gi fra seg barnet?

Vi arbeider kun med land der surrogati er tydelig regulert og bygger på frivillighet. Det sikres gjennom screening og de psykologiske testene. Surrogatmoren har ingen biologisk kobling til barnet og er helt klar over at hun bærer barnet for noen andre.

Drømmer du om å bli forelder? Ta kontakt med oss i dag!

Arbeider surrogatmoren under graviditeten?

Surrogatmoren får en forhåndsdefinert godtgjørelse for å være surrogatmor. Men i mange tilfeller arbeider surrogatmoren med sin vanlige jobb under graviditeten. Pleie, omkostninger og inntektstap godtgjøres.

Har surrogatmoren rett til å avbryte graviditeten?

Om det finnes medisinske grunner, det vil si at morens eller barnets helse eller liv er truet, får surrogaten ta abort. Ellers får hun ikke avbryte graviditeten. Fra foreldrenes synsvinkel er dette et kontraktsbrudd og medfører at avtalen oppheves og at surrogaten, beroende på omstendighetene, risikerer å måtte betale skadeserstatning til foreldrene. Denne situasjon er svært usannsynlig, siden surrogaten har gått gjennom omfattende forberedelser og er helt innstilt på å gjennomføre graviditeten. De vanlige grunnene som finnes for å ta abort er jo ikke til stede, ettersom barnet ikke er beregnet å bli en del av surrogatens familie og hun ikke kommer til å bære en oppfostrings- og forsørgelsesbyrde for barnet.

Hva skjer dersom surrogatmoren angrer seg?

Surrogatmoren kjenner som regel en omsorg overfor barnet, og graviditeten i seg selv medfører som oftest en tilknytning mellom kvinnen og barnet. Det er en naturlig del av graviditeten og i seg selv ikke noe merkelig. Derimot har surrogatmoren alltid vært helt klar over at barnet hun bærer, ikke tilhører henne og at hun kommer til å gi fra seg barnet så snart det er født.

Før en surrogatprosess går kvinnen gjennom ulike tester for at det skal kunne fastslås at hun er fysisk og mentalt klar for å være surrogat. Hun skriver under på en surrogatavtale og vet hele tiden om at barnet ikke er hennes.

En vanlig frykt som finnes hos de kvinnene som er surrogatmødre er at foreldrene ikke skal ta imot barnet. Naturligvis forekommer det følelser i en surrogatprosess, men det forekommer ikke at surrogaten ikke gir fra seg barnet.

Hvilket statsborgerskap får barnet?

Barnet får alltid norsk statsborgerskap, men i visse tilfeller har barnet også fått statsborgerskap fra sitt fødeland (for eksempel USA).

Hvordan sikres surrogatmorens helse under graviditeten?

Surrogatmorens helse blir alltid prioritert. Utover de innledende og inngående medisinske testene går hun på tette og grundige legekontroller for både seg og barnet.

Hvordan kan jeg få vite mer om surrogati?

Kontakt oss via hjemmesiden, så booker vi et personlig møte eller et møte via Skype. Nordic Surrogacy arrangerer også kostnadsfrie seminar der du kan få all informasjon om hva prosessen innebærer.

I hvilke land ligger klinikkene som Nordic Surrogacy samarbeider med?

Klinikkene er moderne og ligger ofte på private sykehus. Vi arbeider med klinikker i USA, Ukraina og Colombia.

Hvordan lever surrogatmoren mens hun er gravid?

Surrogatmoren bor og lever i sitt eget hjem sammen med familien sin. I visse tilfeller flytter hun til egen leilighet nærmere klinikk.

Hvordan vet man at surrogatmoren og fosteret har det bra under graviditeten?

Under graviditeten går de på regelmessige legekontroller for å sikre at fosteret har det bra og utvikles som det skal, men de avgir også blodprøver for å kontrollere helsen til surrogatmoren under hele graviditeten. I tillegg har de under hele prosessen kontakt med kurator eller annen person utpekt av klinikken eller sykehuset.

Hvor lang tid vil det ta når man har bestemt seg for å få barn via surrogatmor?

Ca 1-2 måneder etter er prosessen i gang.

Dersom jeg trenger å velge eggdonor, hva gjør jeg da?

Gjennom Nordic Surrogacy får du tilgang til en database for eggdonorer. Du bestemmer selv kriterier for valg av eggdonor. Eggdonor matches siden ved behov med surrogatmor av Nordic Surrogacy. I visse tilfeller velges eggdonor gjennom å på forhånd oppgi kriterier/ønsker, og deretter får man tre forslag i gangen.

Hva kreves av meg i prosessen?

Du kommer til å reise til landet der prosessen gjennomføres minst to ganger. Ved den første reisen avgis blodprøver og sæd, og i de tilfellene der dine egne egg skal anvendes, tas disse ut. Denne reisen kan måtte gjentas dersom ikke tilstrekkelig mange egg og embryoer dannes. Den andre reisen skjer i forkant av fødselen, som vi i tett kontakt med dere vil kunne planlegge. Dere må også være tilgjengelige for oppdateringer, og disse kan komme når som helst på døgnet.
Gjennom oss får du detaljert informasjon regelmessig, og at vi har nær kontakt under prosessen er en selvfølge. Nordic Surrogacy er der for å hjelpe til hele tiden, og vårt felles mål er resultatet; et elsket barn!

Hva er fordelene med å velge Nordic Surrogacy?

Vi samler hele prosessen på ett og samme sted. Vi er en formidler av surrogattjenester, eggdonasjon, forsikringer for surrogatmoren og de juridiske aspektene ved en surrogatprosess. Via Nordic Surrogacy får dere tilgang til de mest fremgangsrike klinikkene i respektive land. Nordic Surrogacy koordinerer og følger dere gjennom hele prosessen fra begynnelse til slutt, alt for at det skal føles trygt og enkelt.

Hvilke tester vil surrogatmoren gjennomgå under graviditeten?

Surrogatmoren gjennomgår tester i overensstemmelse med landets lover og regler. Det er mulig for de blivende foreldrene å ønske tester utover de lovbestemte, og disse utføres da i samråd med lege.

Hvilke tester må surrogatmoren gjennomgå før prosessen begynner?

Før surrogatprosessen påbegynnes, utføres tester for smittsomme sykdommer (bl.a. hiv, hepatitt B, hepatitt C osv.). Det anbefales også å teste for genetiske sykdommer.

Hvilke land tillater surrogati for utlendinger?

USA – alle
Ukraina – kun heteroseksuelle, gifte par
Colombia – alle

Hvilken informasjon er tilgjengelig om eggdonoren?

Også dersom eggdonorene er anonyme får de blivende foreldrene omfattende informasjon, inkludert fotografier, medisinsk historie, familiens historie og personopplysninger.

Kan vi treffe eggdonoren?

Eggdonasjonen gjøres anonymt. Men dersom donoren og de blivende foreldrene har et felles ønske om å treffes, ordnes dette med Nordic Surrogacys assistanse.

Hvilke tester gjennomgår surrogatmoren i forkant av prosessen?

Alle surrogatmødre gjennomgår grundig screening, medisinske og psykologiske tester og forberedelser i forkant av prosessen.

Er det mulig å velge surrogatmor?

Det beror på hvilket program du har valgt. I USA velger de blivende foreldrene og surrogatmoren hverandre. I Ukraina vil de blivende foreldrene treffe surrogatmoren før prosessen påbegynnes for å undertegne en kontrakt.

Kan jeg bli surrogatmor?

Å være surrogatmor for en kvinne som selv ikke kan bli gravid er en av de mest sjenerøse handlinger et menneske kan gjøre for en annen. Ettersom det innebærer et stort ansvar for begge parter, finnes det naturligvis mange regler å forholde seg til. En kvinne som vil være surrogatmor, bør være mellom 22 og 38 år, ved god helse og ha født minst et barn under en ukomplisert graviditet for minst ett år siden. Hun må også være på et følelsesmessig stabilt sted, dvs. ikke befinne seg i en personlig krise, som skilsmisse, dødsfall, alvorlig sykdom hos et familiemedlem og lignende. Norsk lovgivning tillater ikke surrogati i Norge.

Kan noen i min familie være min surrogatmor i stedet for en ukjent kvinne i utlandet?

Norsk lovgivning tillater ikke assistert surrogati i Norge. Ta gjerne kontakt med oss så vi kan utforske mulige alternativer som kan passe dere.

Hva innebærer et garantiprogram?

Et garantiprogram innebærer at alle steg som inngår i prosessen gjennomføres så mange ganger som kreves til dere blir foreldre.

Surrogatmorens inntekter i Ukraina

Surrogatmorens godtgjørelse beløper seg til flere gjennomsnittlige årslønner i forhold til medianinntekten i landet. Dels får hun en månedsgodtgjørelse, som skal dekke hennes utgifter. Denne godtgjørelsen er like høy eller høyere enn en vanlig månedslønn. Dels får hun godtgjørelse etter at barnet er født og overlatt til foreldrene. Det vanligste er at surrogatmoren anvender disse pengene til å kjøpe egen bolig eller finansiere sine barns studier.

Hvor kommer surrogatmødrene fra i Ukraina?

Det vanligste er at surrogatmoren bor i eller utenfor Kiev, men det forekommer også at de bor lenger unna. Alle kliniske kontakter skjer i Kiev, og det er surrogatmoren som avgjør om avstanden er akseptabel for å komme til en overenskomst. Det forekommer surrogatmødre i landets sørlige deler, noe som kan innebære at reisetiden mellom hjemmet og klinikken kan bli opptil 10-12 timer. Surrogatmoren må ved minst ett tilfelle møte opp på den norske ambassaden. I Ukraina finnes det norsk representasjon kun i Kiev, ikke i noen annen by. Det gjør at det er upraktisk om hun bor altfor langt fra Kiev.

Hva kreves for å bli surrogatmor i Ukraina?

Det er svært viktig at surrogatmoren ikke velger å gjennomføre en prosess på grunn av nødvendighet og at hun mangler alternativer. Derfor stilles det krav om stabile levevilkår, i tillegg til typiske krav når det gjelder medisinsk helse, at hun har egne barn og er «ferdig» med å stifte sin egen familie, at hun har gjennomgått ukompliserte graviditeter og fødsler med mer. Når det gjelder hennes levevilkår, må hun ha stabile boforhold, hun må være forsørget, enten gjennom eget arbeid, eller gjennom at hennes mann har en inntekt som holder til å forsørge husholdningen.

Filmklipp med våre fremste øyeblikk 2018 – 108 nye babyer, 57 jenter og 51 gutter!