Juridisk experthjälp i surrogatprocessen

Vi hjälper er föräldrar med all juridisk förberedelse och stöttning för att få processen att gå så smidigt som möjligt

Vi hjälper er blivande föräldrar med all förberedelse och stöttning för att få processen att gå så smidigt som möjligt. Vi upprättar alla nödvändiga handlingar som behövs för de juridiska processerna i Sverige, samt ger stöttning i kontakt med de myndigheter som berörs när ett barn föds utomlands.

I de flesta fall burkar vi upprätta följande handlingar:

 • Ansökan om fastställelse av faderskap i tingsrätt.
 • Ansökan om gemensam vårdnad hos skatteverket.
 • Ansökan om ändring av vårdnad i tingsrätt.
 • Ansökan om adoption i tingsrätt.
 • Fullmakt att företräda surrogatmodern i svensk domstol.
 • Rättegångsfullmakt att företräda de blivande föräldrarna.
 • Testamente för tiden innan barnet/barnen har juridisk arvsrätt.

För att kunna utföra ett kvalificerat arbete genomför vi alltid en utredning om förutsättningar och villkor.

Se våra videor om juridiken kring surrogatmödraskap

Därefter biträder vi i:

 • Mål om fastställande av faderskap.
 • Mål om fastställande av ensam vårdnad.
 • Närståendeadoption.

För att vi ska lyckas är det viktigt att ni…

 • är svenska medborgare (är ni inte svenska medborgare, rådgör med oss innan ni påbörjar en process),
 • har hemvist på en utpekad adress i Sverige,
 • är gifta med varandra,
 • kan upprätthåll kontakt med den kommunala familjerätten/socialförvaltningens familjerättsliga enhet,
 • vidtar enkla administrativa åtgärder som avser myndighetskontakter gällande till exempel namnanmälan, förfrågningar gällande fastställande av faderskap genom familjerätten mm
 • genomför nödvändiga besök på svenska ambassaden i surrogatmammans land, även tillsammans med surrogatmamman,
 • samarbetar med familjerätten i synnerhet gällande närståendeadoptionen,
 • genomför DNA-test (sker normalt med Rättsmedicinalverkets biträde eller i surrogatmammans land) samt
 • upplyser oss om omständigheter som kan ha betydelse för att nå framgång i ovan angivna rättsliga processer.

Tillsammans genomför vi en säker, snabb och förutsebar rättsprocess med syfte att ni ska bli en helt vanlig juridiskt fungerande familj med rättigheter och skyldigheter, med vårdnads- och föräldraansvar, rätt till föräldrapenning, skolplikt, barnbidrag med mera.

Läs mer: Processen – hur går det till med surrogatmödraskap?

Läs mer: Vem blir surrogatmamma och varför?

Läs mer: Äggdonation och äggdonator

Nedan berättar Staffan Sörenson om hur den juridiska processen i samband med en utländsk surrogatprocess för ofrivilligt barnlösa går till i normalfallet. Det förekommer stora variationer mellan olika länder, hetero- eller samkönade, ensamstående föräldrar, beroende på genetiskt material, om föräldrarna har svenska pass och hemvist i Sverige etc.