Juridik och surrogatmödraskap

Juridik och surrogatmödraskap - Nordic Surrogacy
Säkerställ en trygg surrogatprocess med juridisk experthjälp av Nordic Surrogacy.

Vi erbjuder blivande föräldrar med hemvist i Sverige, Norge och Danmark en juridisk exittjänst som tilläggstjänst i samband med att du genomför surrogatprocessen via Nordic Surrogacy. Tjänsten är till för att skapa en juridisk familjesituation som speglar den faktiska familjen. Den sträcker sig från förberedelser inför surrogatprocessen till trygg hantering av de rättsliga aspekterna under och efter graviditeten.

Tillsammans genomför vi en säker och förutsebar rättsprocess. Nordic Surrogacy stöttar dig som blivande förälder genom att upprätta nödvändiga dokument, granska avtal, erbjuda rådgivning och bistå i kontakt med myndigheter.

Priser för Exittjänst för juridik hittar ni här.

Surrogatarrangemang är inte reglerat i nordisk rätt genom lagstiftning. En juridiskt erkänd familj i Norden uppnås genom flera juridiska processer. Vi har drivit 100-tals mål i samband med surrogatprocesser, där samtliga resulterat i en juridiskt fastställd familj. Vi arbetar aktivt med att förändra rättsläget till familjens fördel. Utöver detta följer Nordic Surrogacy kontinuerligt den politiska och juridiska utvecklingen inom surrogatfrågan, både nationellt och internationellt.

I vår exittjänst för juridik inom surrogatmödraskap ingår:

  • Tillgång till jurist med specialistkompetens inom surrogatjuridik inför, under och efter graviditet.
  • Koordinering av de juridiska delmomenten i hemlandet för att kunna fastställa en juridisk familj.

Som en del av tjänsten upprättas alla nödvändiga handlingar för de juridiska processerna i Sverige. Det kan inkludera ansökningar om fastställelse av föräldraskap, verkställbarhetsförklaring av utländskt avgörande, adoption och fullmakter för juridisk representation.

För att vi ska lyckas är det viktigt att ni:

  • Är svenska medborgare (är ni inte svenska medborgare, rådgör med oss innan ni påbörjar en process).
  • Har hemvist på en utpekad adress i Sverige
  • Kan upprätthålla kontakt med den kommunala familjerätten/socialförvaltningens familjerättsliga enhet.
  • Vidtar enkla administrativa åtgärder som avser myndighetskontakter gällande till exempel namnanmälan, förfrågningar gällande fastställande av faderskap genom familjerätten m.m.
  • Genomför nödvändiga besök på svenska ambassaden i födelselandet, även tillsammans med kvinnan som burit och fött barnet.
  • Samarbetar med familjerätten i synnerhet gällande närståendeadoptionen.
  • Genomför DNA-test (sker normalt med Rättsmedicinalverkets biträde eller i landet där barnet föds) samt
  • Upplyser oss om omständigheter som kan ha betydelse för att nå framgång i ovan angivna rättsliga processer.

Den juridiska processen är likt surrogatprocessen unik för varje process. Många aspekter styrs av till exempel beslutstider från myndigheter och domstolar. När beslut fattas ligger utanför vår kontroll och beror på respektive parts arbetsbelastning. Trots dessa utmaningar är det viktigt att komma ihåg att resan med hjälp av våra experter och ert egna engagemang med vår vägledning, alltid leder till att ni formellt i slutändan blir en juridisk familj.

Läs mer: Processen – hur går det till med surrogatmödraskap?

Läs mer: Vem blir surrogatmamma och varför?

Läs mer: Äggdonation och äggdonator

Läs mer om rättshjälp och DNA-analys

Läs mer om domen i Högsta Domstolen