Juridisk experthjälp i surrogatprocessen

Vi hjälper er föräldrar med all juridisk förberedelse och stöttning för att få processen att gå så smidigt som möjligt

Vi hjälper er blivande föräldrar med all förberedelse och stöttning för att få processen att gå så smidigt som möjligt. Vi upprättar alla nödvändiga handlingar som behövs för de juridiska processerna i Sverige, samt ger stöttning i kontakt med de myndigheter som berörs när ett barn föds utomlands.

I de flesta fall brukar vi upprätta följande handlingar:

 • Ansökan om fastställelse av faderskap i tingsrätt.
 • Ansökan om gemensam vårdnad hos skatteverket.
 • Ansökan om ändring av vårdnad i tingsrätt.
 • Ansökan om adoption i tingsrätt.
 • Fullmakt att företräda surrogatmodern i svensk domstol.
 • Rättegångsfullmakt att företräda de blivande föräldrarna.
 • Testamente för tiden innan barnet/barnen har juridisk arvsrätt.

För att kunna utföra ett kvalificerat arbete genomför vi alltid en utredning om förutsättningar och villkor.

Nära samarbete med Dahlén Juristbyrå AB. Emma Dahlén är expert på familjerätt och surrogatprocesser.

Emma Dahlén ny jurist på Nordic Surrogacy

Emma Dahlén är expert på familjejuridik i samband med surrogatmödraskap, äggdonation och barn födda utomlands. Hon har juristexamen från Handelshögskolan i Göteborg och har arbetat med surrogatjuridik sedan 2017.

Fyll i formuläret bredvid om du har frågor om juridiken kopplat till surrogatmödraskap.

I videoklippet ovan berättar Emma om barnbidrag och föräldrapenning i samband med en surrogatprocess.

Se våra andra videor om surrogatmödraskap

För att vi ska lyckas är det viktigt att ni…

 • är svenska medborgare (är ni inte svenska medborgare, rådgör med oss innan ni påbörjar en process),
 • har hemvist på en utpekad adress i Sverige,
 • kan upprätthåll kontakt med den kommunala familjerätten/socialförvaltningens familjerättsliga enhet,
 • vidtar enkla administrativa åtgärder som avser myndighetskontakter gällande till exempel namnanmälan, förfrågningar gällande fastställande av faderskap genom familjerätten mm
 • genomför nödvändiga besök på svenska ambassaden i surrogatmammans land, även tillsammans med surrogatmamman,
 • samarbetar med familjerätten i synnerhet gällande närståendeadoptionen,
 • genomför DNA-test (sker normalt med Rättsmedicinalverkets biträde eller i surrogatmammans land) samt
 • upplyser oss om omständigheter som kan ha betydelse för att nå framgång i ovan angivna rättsliga processer.

Tillsammans genomför vi en säker, snabb och förutsebar rättsprocess med syfte att ni ska bli en helt vanlig juridiskt fungerande familj med rättigheter och skyldigheter, med vårdnads- och föräldraansvar, rätt till föräldrapenning, skolplikt, barnbidrag med mera.

Läs mer: Processen – hur går det till med surrogatmödraskap?

Läs mer: Vem blir surrogatmamma och varför?

Läs mer: Äggdonation och äggdonator

Nyheter inom juridiken i samband med surrogatmödraskap

Rättshjälp för DNA-analys

Vi har nu fått rättshjälpen beviljad att omfatta även DNA-analys. Våra ansökningar avseende rättshjälp är nu utökade så att vi idag också söker ersättning för kostnaden det inneburit att ta fram relevant bevisning.

Läs mer om rättshjälp och DNA-analys

Högsta Domstolen erkänner föräldraskap via surrogat

Ny dom i Högsta Domstolen gör det mycket enklare för ensamstående kvinnor och lesbiska par att få barn via surrogatmödraskap och bli legalt erkända som föräldrar.

I Sverige har inte ensamstående kvinnor haft juridisk möjlighet att få sitt föräldraskap i surrogatarrangemang fastställt annat än genom att närståendeadoptera sin makes eller sambos barn. Det har lett till att ensamstående kvinnor tidigare varit utestängda från att genomgå en surrogatprocess.

Läs mer om domen i Högsta Domstolen