Adoption eller surrogatmödraskap vid ofrivillig barnlöshet?

Surrogatmödraskap ett bra alternativ till adoption

”Det finns de som inte kan tänka sig en adoption utan vill ha genetiska barn och för dem kan surrogatmoderskap vara ett alternativ. Sedan har vi också dem som av olika anledningar inte kan adoptera” kommenterar Linnéa Brossner, kansliråd på Justitiedepartementet i en artikel i SvD.

Surrogatmödraskap ett bra alternativ till adoption

Många som ursprungligen har önskat att adoptera barn av olika skäl ser detta i dag som svårt eller nästan omöjligt. Därför kan surrogatmödraskap i länder där surrogatmamman, barnet och de blivande föräldrarna har lagligt skydd och fullgoda försäkringar vara ett gott alternativ.

Drömmer du om att bli förälder? Ta kontakt med oss i dag!

Anneli om surrogatmödraskap i Ukraina och sin egen resa som ofrivilligt barnlös

Adoption vid barnlöshet

År 2016 adopterades 259 barn till Sverige via en adoptionsorganisation. Det är en minskning med nästan 25 procent jämfört med de senaste tre åren och 66 procent om man går tillbaka tio år. Att antalet adoptioner minskar är inte unikt för Sverige.

Det finns flera anledningar, den ökande välfärden i världen är en av dem. Färre barn är i behov av en ny familj utomlands enligt MFoF (Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd).

Exempel på att välfärden ökar är att medelklassen växer i flera av ursprungsländerna. På många håll har kunskapen om preventivmedel ökat samtidigt som det har blivit mer accepterat att vara ensamstående mamma. I de fall barn ändå behöver en ny familj har länderna blivit bättre på att hitta lösningar i landet.

År 2016 adopterades 259 barn till Sverige via en adoptionsorganisation. Det är en minskning med nästan 25 procent jämfört med de senaste tre åren och 66 procent om man går tillbaka tio år. Att antalet adoptioner minskar är inte unikt för Sverige.
MFoF: År 2016 adopterades 259 barn till Sverige via en adoptionsorganisation. Det är en minskning med nästan 25 procent jämfört med de senaste tre åren och 66 procent om man går tillbaka tio år. Att antalet adoptioner minskar är inte unikt för Sverige.

Drömmer du om att blir förälder? Ta kontakt med oss i dag!

Surrogatmödraskap

En surrogatmamma är en kvinna som bär och föder ett barn åt någon annan.
Den formen av surrogatmödraskap som är vanligt är ett förfarande där surrogatmamman bär ett befruktat ägg i sin livmoder, där det befruktade ägget inte är hennes eget utan implanteras i hennes livmoder. Denna form av surrogat är tillåten i tex USA, Ukraina, Ryssland, Georgien, Storbritannien, Kanada, Portugal och Grekland för att nämna några länder.

Barnet är inte surrogatmammans genetiska barn. Det är ett donerat ägg som inplanterats. Surrogatmamman vet under hela graviditeten om att hon bär barnet åt någon annan.

Kommersiellt surrogatmödraskap innebär att kvinnan som bär på barnet får ekonomisk ersättning för detta. Surrogatmödraskap har funnits i USA sedan 70talet och det finns en lång erfarenhet av metoden.

Vid altruistiskt surrogat är förfarandet liknande men surrogatmamman mottar ingen ekonomisk kompensation.

Bland annat RFSL anser lagstiftningen bör ändras så att surrogatmödraskap tillåts. RFSL menar att såväl par som ensamstående ska kunna bli föräldrar genom surrogatmödraskap. Frågan berör både homo- & heterosexuella, bisexuella och transpersoner (HBT-personer).

SMER, Statens medicinsk-etiska råd, slår fast att altruistiskt surrogatmoderskap är en etiskt godtagbar metod inom assisterad befruktning, om surrogatmamman och de potentiella föräldrarna har en nära relation. Det kan till exempel handla om en syster eller en väninna som vill hjälpa ett barnlöst par utan att några pengar är inblandade.

Oskar och Jonas om familjebildning genom surrogatmödraskap

Läs mera om äggdonation och äggdonatorer

Läs mera om surrogatmammorna

Läs mera om våra surrogatprogram

Läs mera om surrogatprocessen

Läs mera om juridisk experthjälp

Läs mera om kostnader vid äggdonation och surrogatmödraskap

Läs mera om våra värderingar

100 barn födda i norden

Surrogatmödraskap och äggdonation för ofrivilligt barnlösa och infertila